Zasady oceniania uczniów w kształceniu zdalnym

Zarządzenie w sprawie: ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia tej oceny.