Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Mokrzyskach na rok 2017/2018


Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:
Cel ogólny: wdrażanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym.
Cele szczegółowe:
·    kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
·    kształtowanie nawyków właściwego zachowania się,
·    wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego, koleżeństwa i przyjaźni,
·    kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb własnych i innych ludzi
·    podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów i zadań w najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym,
·    rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych.